Tin tức - Sự kiện

Qua quá trình cố gắng xây dựng, ngày 14 tháng 11 năm 2013 Công ty TNHH Puratos Grand-Place đã tỗ chức lễ khánh thành nhà máy thu mua và lên men & Trung tâm phát triển cacao tại Khu công nghiệp Giao Long tỉnh Bến Tre.
Khu công nghiệp Bến Tre đã có những cố gắng nhất định trong việc đẩy mạnh trong kêu gọi đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013 Năm 2013 tình hình kinh tế của đất nước vẫn còn khó khăn, các doanh nghiệp sản xuất...
Sáu tháng đầu năm 2014, Ban Quản lý các KCN Bến Tre đã cấp mới 5 Giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn đăng ký 628,5 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án FDI vốn đăng ký 13,6 triệu USD. Lũy kế đến nay, KCN Bến Tre hiện có 38 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký 9.597...
Qua quá trình cố gắng xây dựng, ngày 14 tháng 11 năm 2013 Công ty TNHH Puratos Grand-Place đã tỗ chức lễ khánh thành nhà máy thu mua và lên men & Trung tâm phát triển cacao tại Khu công nghiệp Giao Long tỉnh Bến Tre.
Khu công nghiệp Bến Tre đã có những cố gắng nhất định trong việc đẩy mạnh trong kêu gọi đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013.

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - Sự kiện